Images

MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG


       
            


MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

     NGƯỜI THẤT BẠI                            NGƯỜI THÀNH CÔNG

  1. Khó >>>>>>>>                                         Tôi có thể làm được
  2. Không thể >>>>>>                                    Tôi có thể
  3. Tôi không có khả năng>>>>                     Tôi có khả năng
  4. Sống sót>>>>>>>                                     Thịnh vượng
  5. Sợ hãi>>>>>>>>                                       Tự tin
  6. Phản ứng>>>>>>                                      Chủ động
  7. Khuôn khổ                                                 Vượt ra khỏi khuôn khổ
  8. Nhìn                                                           Quan sát
  9. Kiến thức                                                   Hiểu biết
  10. Tư duy làm công                                       Tư duy Chủ doanh nghiệp

Blogger Gadgets