Images

MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG


       
            


MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

     NGƯỜI THẤT BẠI                            NGƯỜI THÀNH CÔNG

  1. Khó >>>>>>>>                                         Tôi có thể làm được
  2. Không thể >>>>>>                                    Tôi có thể
  3. Tôi không có khả năng>>>>                     Tôi có khả năng
  4. Sống sót>>>>>>>                                     Thịnh vượng
  5. Sợ hãi>>>>>>>>                                       Tự tin
  6. Phản ứng>>>>>>                                      Chủ động
  7. Khuôn khổ                                                 Vượt ra khỏi khuôn khổ
  8. Nhìn                                                           Quan sát
  9. Kiến thức                                                   Hiểu biết
  10. Tư duy làm công                                       Tư duy Chủ doanh nghiệp

0 nhận xét:

Blogger Gadgets